Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň

 • 02.06.2020 15:45

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

 • 10.12.2020 16:01

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bola modernizácia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v aglomerácií Rohožník za účelom dosiahnutia kvalitatívnych parametrov...

Zakúpenie kompostérov v obci Šenkvice

Zakúpenie kompostérov v obci Šenkvice

 • 31.03.2020 16:09

Cieľom projektu ukončeného vo septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Báhoň

 • 05.03.2020 15:44

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Slovenský Grob

 • 22.10.2019 14:11

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky

 • 24.09.2019 12:59

Predmetom projektu ukončeného v júni 2019 bol nákup strojno-technologického vybavenia, zberných nádob pre triedenie vybraných zložiek odpadu (BRO, DSO) a informačné aktivity pre obyvateľov...

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

 • 21.08.2020 15:08

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

 • 03.09.2019 16:53

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

Vybudovanie zberného dvora v obci Miloslavov.

 • 19.06.2020 14:11

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu vybavenia a...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

 • 03.09.2019 17:06

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná

Podpora domáceho kompostovania v obci Dunajská Lužná

 • 22.10.2019 11:01

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov

Predchádzanie vzniku BRO v obci Jakubov

 • 21.08.2020 13:00

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary

Predchádzanie vzniku BRKO – Obce Gajary

 • 31.03.2020 16:06

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

 • 19.07.2019 10:32

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 754 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

 • 19.07.2019 10:02

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

 • 07.08.2019 14:09

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

 • 25.03.2019 17:06

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom...

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

 • 15.02.2019 11:22

V obci bol v minulosti vybudovaný zberný dvor so zavedeným systémom separovaného zberu základných zložiek KO prostredníctvom zberných nádob rozmiestnených na území obce. Zber, vývoz a...

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

 • 15.02.2019 11:26

V máji 2018 obec dobudovala a vybavila strojno-technoligickým vybavením zberný dvor, ktorý bude slúžiť výhradne pre potreby jej obyvateľov. Na projekt boli obci schválené finančné...

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

 • 15.07.2020 09:42

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2016 bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ prostredníctvom...