Článok I
Úvodné ustanovenie

Štatút určuje pravidlá a podmienky národného ocenenia ENVIROMESTO 2023, do ktorého sa môžu prihlásiť všetky obce na Slovensku so štatútom mesta (ďalej len mesto) a dokážu prezentovať svoje príkladne aktivity a výsledky dobrej praxe v rámci urbánneho životného prostredia a mestského rozvoja. Titul ENVIROMESTO 2023 je prestížnym ocenením a odzrkadľuje systematický, pozitívny, kvalitný, hodnotný a invenčný prístup mestskej samosprávy k starostlivosti o svoje životné prostredie.

Článok II
Cieľ

Cieľom národného ocenenia je podporiť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. Zároveň je platformou pozitívnych inšpirujúcich príkladov ako mestá pomocou zelených opatrení zlepšujú svoje prostredie v každom aspekte života.

Článok III
Vyhlasovateľ, organizátor a partneri

1. ENVIROMESTO sa vyhlasuje každý nepárny rok.
2. Vyhlasovateľom národného ocenenia ENVIROMESTO je Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (ďalej len MŽP SR).
3. Organizátorom národného ocenenia ENVIROMESTO je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica (ďalej len SAŽP).
4. Národné ocenenie ENVIROMESTO odborne koordinuje manažér (riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP), zastupuje ho tajomník, ktorý zabezpečuje organizáciu národného ocenenia ENVIROMESTO 2023.
5. Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie:
· Združenie miest a obcí Slovenska
· Slovenský hydrometeorologický ústav
· Ministerstvo zdravotníctva SR
· Ministerstvo životného prostredia SR
· Ministerstvo dopravy SR
· Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
· Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru
· Mesto Trenčín – laureát ENVIROMESTO 2021
· Úrad verejného zdravotníctva SR

Úlohou odborných organizácií je účasť ich zástupcov v hodnotiacej komisii a súčinnosť pri národnom ocenení na základe vzájomnej dohody.

Článok IV
Podmienky účasti a konzultácie

1. Účasť miest v národnom ocenení ENVIROMESTO 2023 je bezplatná.
2. Predmetom hodnotenia sú zrealizované aktivity s environmentálnym aspektom v mestskom prostredí, ktoré mesto vykonalo za posledné dva roky do uzávierky prihlášok do ENVIROMESTO 2023.
3. Prihlásiť sa môže každé mesto na Slovensku, ktoré pošle vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú prihlášku, elektronicky na e-mail: enviromesto@sazp.sk.
Prihlášky sa posielajú od dátumu vyhlásenia t. j. od 4. mája 2023 do 5. júna 2023.

Súčasťou elektronickej prihlášky sú aj prílohy (napr. fotodokumentácia, projektové zámery, rozvojové dokumenty, ankety, mediálne výstupy a podobne) a prezentácia v elektronickej verzii vo formáte .ppt, .pptx, .pdf; max. 5 MB/ jedna príloha), ktoré dokumentujú zrealizované aktivity z daných hodnotených oblastí.
4. Konzultácie k prihláškam: SAŽP poskytuje mestám konzultácie počas doby prihlasovania k vypracovaniu prihlášok a informácie o podmienkach a pravidlách národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Kontakty na konzultácie sú uvedené v prihláške.
5. Informácie o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023, štatút, prihláška a dôležité termíny sú zverejnené na webovej stránke http://www.sazp.sk/enviromesto .

Článok V
Hodnotené oblasti

1. Národné ocenenie ENVIROMESTO 2023 hodnotí tri oblasti (A – C):

A. Zelené a obehové hospodárstvo
B. Ochrana prírody a krajiny
C. Zdravé mesto

Detailnejšie informácie o hodnotených oblastiach sú uvedené v prihláške ENVIROMESTO 2023 a v Metodike hodnotenia ENVIROMESTO 2023.

Článok VI
Hodnotenie a výsledky

1. Prihlášky zapojených miest hodnotí komisia, ktorú tvoria:
Manažér národného ocenenia ENVIROMESTO (SAŽP).
Členovia hodnotiacej komisie sú zástupcovia vyhlasovateľa, organizátora a odborných organizácií.
Hodnotiaca komisia je rozdelená do trojčlenných parciálnych hodnotiacich komisií (I. kolo hodnotenia), pričom každá skupina hodnotí príslušnú hodnotenú oblasť. Parciálne hodnotiace komisie navrhnú víťazov jednotlivých oblastí hodnotenia.
2. Členov hodnotiacej komisie vymenúva generálny riaditeľ SAŽP na základe vymenúvacieho dekrétu.
3. Manažér národného ocenenia riadi chod hodnotiacej komisie, zodpovedá za jej činnosť. V prípade rovnosti počtu hlasov má rozhodujúci hlas. Po ukončení činnosti hodnotiacej komisie sa zhotoví písomná správa o priebehu a výsledkoch hodnotenia a následne predloží generálnemu riaditeľovi SAŽP.
4. Každý člen hodnotiacej komisie podpíše čestné vyhlásenie o nestrannosti voči prihláseným mestám, ako aj o mlčanlivosti. Členovia hodnotiacej komisie sú povinní pri výkone svojej funkcie zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným.
5. Organizátor po ukončení prihlasovania miest pošle všetkým členom parciálnych hodnotiacich komisií (I. kolo hodnotenia) prihlášku mesta spolu s prílohami podľa jednotlivých oblastí hodnotenia A – C, aby ohodnotili environmentálne aspekty a zrealizované aktivity, ktoré mesto vykonalo.
6. V II. kole hodnotiaca komisia na základe komplexného zhodnotenia a výsledkov z I. kola určí tieto ocenenia:
· Titul ENVIROMESTO 2023,
· víťaz za oblasť A – Zelené obehové hospodárstvo,
· víťaz za oblasť B – Ochrana prírody a krajiny,
· víťaz za oblasť C – Zdravé mesto.
7. Titul ENVIROMESTO 2023 môže získať mesto, ktoré sa zapojí do všetkých troch hodnotených oblastí.
8. Mesto, ktoré sa nezapojí do všetkých troch hodnotených oblastí, bude hodnotené v oblastiach, ktoré predloží v prihláške.

Článok VII
Osobitné ustanovenie

1. Na udelenie titulu ENVIROMESTO 2023 nie je právny nárok. Prihlásené mesto zodpovedá za pravdivosť a úplnosť informácií uvedených v prihláške.
2. Zaslaním prihlášky mesto súhlasí so Štatútom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023.
3. Vyhlasovateľ si v prípade, ak má na to vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá, ako aj právo z časového dôvodu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo predčasne zrušiť, meniť podmienky štatútu.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom jeden je uložený u vyhlasovateľa (MŽP SR) a druhý u organizátora (SAŽP). Štatút je zverejnený na http://www.sazp.sk/enviromesto
2. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.

Vytlačiť