• Aktuálny 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 prilákal k účasti jedenásť mestských samospráv z celého Slovenska: Banská Bystrica, Bardejov, Handlová, Krupina, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Piešťany, Prešov, Púchov, Vrútky a Žilina. Mestá teraz čaká posudzovanie prihlášok národnou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o ich umiestnení počas leta.

Ambíciou ocenenia ENVIROMESTO 2023 je vyzdvihnúť tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhlasovateľom ocenenia je Ministerstvo životného prostredia SR a organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia. V tomto ročníku sa do kampane zapojilo 11 miest. Svojich reprezentantov však majú takmer všetky slovenské kraje vrátane Prešovského, Žilinského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského. Jednotlivé mestá budú posudzované v týchto oblastiach:
A. Zelené a obehové hospodárstvo (zapojené mestá: Banská Bystrica, Handlová, Liptovský Mikuláš, Púchov, Vrútky, Žilina)
B. Ochrana prírody a krajiny (zapojené mestá: Banská Bystrica, Krupina, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Piešťany, Prešov, Púchov, Vrútky, Žilina)
C. Zdravé mesto (zapojené mestá: Banská Bystrica, Bardejov, Handlová, Liptovský Mikuláš, Púchov, Vrútky, Žilina)

Laureátom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 bude len tá samospráva, ktorá sa zapojila do všetkých troch oblastí. O tento prestížny titul zabojujú tieto mestá: Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Púchov, Vrútky a Žilina.

  • Počas nasledujúcich mesiacov hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií vyhodnotí kvalitu zaslaných prihlášok s prílohami a tiež posúdi význam a prínos zrealizovaných aktivít v konkrétnej samospráve. Dvojkolové hodnotenie bude ukončené v auguste, výsledky národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 verejnosti predstavíme na jeseň tohto roka.

Viac informácií o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023 nájdete na webovej stránke: http://www.sazp.sk/enviromesto/

zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 13.6.2023

 

  • „Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku." S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky od 4. mája do 5. júna na adresu enviromesto@sazp.sk.

Cieľom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je zviditeľniť a oceniť tie mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. „Cieľom vyhlásenia už štvrtého ročníka ocenenia ENVIROMESTO je upozorniť na pozitívne príklady slovenských miest, ktoré chcú pomocou zelených opatrení zlepšiť svoje prostredie v každom aspekte života. Chcem vyzvať všetky slovenské mestá, aby sa zapojili a ukázali, že boj s klimatickou krízou je šancou zlepšiť kvalitu života," zdôraznil Ján Budaj, minister životného prostredia SR.

Do aktuálneho ročníka národného ocenenia sa môžu mestá prihlasovať do 5. júna elektronicky, prostredníctvom vyplnenej a podpísanej prihlášky. Jej súčasťou musia byť aj prílohy, ktoré dokumentujú zrealizované aktivity z troch hodnotených oblastí: A. Zelené a obehové hospodárstvo; B. Ochrana prírody a krajiny; C. Zdravé mesto. Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2023 môžu byť len tie samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch kategórií: „Hodnotiť sa budú aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do času uzávierky prihlášok. K samotnému vyplneniu prihlášky môžu primátorky a primátori kontaktovať odborných zamestnancov SAŽP, ktorí im budú nápomocní" povedal Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení, a tým vytvárať zdravé mestá. Jedným z takých je nepochybne aj Trenčín, ktorý hodnotiaca komisia v uplynulom ročníku jednoznačne zvolila za laureáta a získal titul ENVIROMESTO 2021. „Ocenenia, ktoré sme získali v rámci ENVIROMESTA sú pre nás odmenou za snahu, ktorú sa snažíme venovať zlepšovaniu životného prostredia, či už je to v starostlivosti o zeleň, odpady alebo vytváranie lepších možností pre mobilitu našich občanov. Ocenenia predstavujú motiváciu a odporúčame všetkým mestám, ktoré pre svoje životné prostredie urobili niečo výnimočné a prínosné, aby sa prihlásili a zabojovali o titul ENVIROMESTO 2023, nakoľko aj takéto vyznamenania vytvárajú pozitívnu vizitku o meste," uzavrel Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

O laureátovi národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov odborných organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na jeseň tohto roka.

Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR. Informácie o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023, štatút, prihláška a dôležité termíny sú zverejnené na webovej stránke http://www.sazp.sk/enviromesto/.

 

Vyhlásenie súťaže Enviromesto 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Ministerstvo životného prostredia, Bratislava 4. máj 2023

 

 

 

  • Enviromestom za rok 2021 je krajské mesto TrenčínV treťom ročníku celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO 2021 súperilo celkovo 16 miest. Okrem laureáta súťaže, mesta Trenčín, hodnotiaca komisia ocenila aj Púchov, Nitru a Skalicu. Ich umiestnenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a môžu byť pre ostatné samosprávy inšpiráciou. Zástupcovia víťazných miest si ceny prebrali osobne z rúk ministra životného prostredia SR Jána Budaja, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

     Cieľom národnej súťaže ENVIROMESTO 2021 je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale aj v reálnom živote. V tomto ročníku súťaže mestá súperili v štyroch oblastiach.

     Ocenené mestá získavajú finančné prostriedky, diplom a umeleckú plaketu. Zástupcovia samospráv si ich prevzali počas vyhodnotenia na pôde ministerstva životného prostredia. „Tretí ročník súťaže považujem za mimoriadne úspešný. Výsledkom je najvyšší počet prihlásených miest v histórii súťaže. Víťazným mestám gratulujem, zapojeným mestám ďakujem za účasť a za vytvorenie prostredia zdravej konkurencie," uviedol minister Ján Budaj.

     Mesto Trenčín presvedčilo hodnotiacu komisiu komplexným prístupom k riešeniu problematiky životného prostredia. Ide napríklad o aktivity v obehovom hospodárstve, v budovaní zelenej infraštruktúry, v ochrane ovzdušia či v realizácii opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Trenčín zároveň dominoval aj v súťažnej oblasti „Prechod na zelené hospodárstvo", ktorú vyhral. Vďaka podrobnej analýze odpadov a SMART riešeniam sú v meste prijímané efektívne opatrenia. Pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.

     Mesto Púchov zvíťazilo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra" vďaka rôznorodým aktivitám za účasti verejnosti a predovšetkým mládeže. Mesto aktivizuje obyvateľov k vyčisteniu svojho okolia a pravidelne prepája činnosti s environmentálnou výchovou. Vysádza stromy, podporuje biodiverzitu a opeľovače.

     Mesto Nitra získalo ocenenie v oblasti „Ochrana ovzdušia" za koncepčné riešenie, spoluprácu všetkých sektorov a zdieľanie dát. Samospráva využíva meteostanice na informovanie odborníkov a verejnosti, rozmiestnenie staníc navrhlo s využitím Plánu udržateľnej mobility (PUM).

     Mesto Skalica si zo súťaže odnáša prvenstvo v oblasti „Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy" za komplexnosť prístupu v danej oblasti, najmä revitalizáciou veľkých plôch v meste využitím vodozádržných opatrení.

     Hodnotiaca komisia, zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií, rozhodovala v dvoch etapách. Výsledky mali byť pôvodne známe už počas jesene minulého roka. Protipandemické opatrenia však zasiahli aj do organizačného plánu slávnostného vyhodnotenia a samosprávy čakali na výsledky o niečo dlhšie. „Ocenené mestá si zaslúžia naše uznanie. No netreba zabúdať, že nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa snaha vedenia mesta dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad hodný nasledovania," uzavrel Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

 zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava 18. 02. 2022

 

  • Laureátom súťaže ENIROMESTO 2019, ktorej hlavným cieľom je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote,sa stal Kežmarok.

     Hlavnú cenu súťaže si dnes (1. októbra 2019) prevzali jeho zástupcovia v Žiline počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia s podtitulom Lepší mestský život vďaka kvalitnému životnému prostrediu, nad ktorou prevzal spolu so súťažou ENVIROMESTO 2019 záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos.

     Odborná komisia, ktorá hodnotila komplexnosť a prínos realizovaných projektov v jednotlivých súťažných oblastiach a kategóriách, ocenila systémové, kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia. Z množstva aktivít vyzdvihla realizáciu projektu Cyklochodník okolo historického mesta Kežmarok, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistickej dopravy a zníženie znečistenia ovzdušia. Pri rozhodovaní zavážila i realizácia protipovodňových opatrení na miestnych vodných tokoch a vypracovanie projektu Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov. Tých kežmarská samospráva zapojila do verejného života prostredníctvom občianskeho rozpočtu, ktorý využili na kvetinové záhony pri bytových domoch.

     V aktuálnom ročníku súťaže sa mohli mestá zapojiť aj do súťaže o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:

     Ocenenie v oblasti A. Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo  mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a obehového hospodárstva, za diverzifikované a nepretržité úsilie pri skvalitňovaní odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila jeho inovatívne opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie „art“ obrazov z recyklovateľných zdrojov.

     Ocenenie v oblasti B. Ochrana prírody a  krajiny, zelená infraštruktúra si v Žiline prevzalomesto Banská Bystrica za harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody a za realizáciu projektov na záchranu biodiverzity, špeciálne za koncepčné a dlhodobé prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch. Hodnotiaca komisia vyzdvihla vyhlásenie pralesových zvyškov v mestských lesoch formou zákazu hospodárskej činnosti a envirovýchovu mesta, zvlášť realizovanie kurzov zameraných na protipovodňové opatrenia a protieróznu ochranu pôdy.

     Ocenenie v oblasti C. Ochrana ovzdušia získalo mesto Žilina za uplatňovanie invenčných vzájomne komplementárnych riešení verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu, e-mobility s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. Hodnotiaca komisia vyzdvihla Koncepciu rozvoja elektromobility v meste Žilina a Akčný plán mobility mesta Žilina.

     Ocenenie v oblasti D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov na zmeny klímy získalo mesto Nitra za kreatívne a aktívne zapojenie obyvateľov a mládeže pri realizácii grantovej schémy „Meň Moje Mesto“. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie 10 meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia v monitorovaných oblastiach. Okrem čistoty ovzdušia budú posielať sadu ďalších meteodát (teplota, zrážky a pod.), ktoré bude môcť využívať nielen odborníci, ale aj aj laická verejnosť.

     Cenu pre laureáta súťaže - nabíjaciu stanicu/Wallbox  pre autá a jej odbornú montáž venovala Západoslovenská energetika, a. sSponzori cien súťaže boli aj Prvá stavebná sporiteľna a. s. a EkoFond SPP. Víťazné mestá v jednotlivých oblastich získali okrem vecných cien aj poukážku v sume 1 000 eur.

     Druhý ročník súťaže Enviromesto vyhlásili jej hlavný gestor Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Na súťaži participovali i Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a všetky samosprávne kraje.Pre mestské samosprávy je táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Prínosom súťaže je aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, ktorá slúži na intenzívnu výmenu skúseností medzi mestami v tejto oblasti.

 zdroj: enviroportal.sk, 02. 10. 2019

 

  • Laureátom súťaže ENIROMESTO 2017 sa stalo mesto Trnava.

     Cieľom prvého ročníka súťaže Enviromesto, do ktorého sa prihlásilo 14 miest, bolo zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Do súťaže sa zapojili mestá: Hriňová, Humenné, Kežmarok, Malacky, Martin, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Spišská Belá, Štúrovo, Trnava, Zvolen, Žilina. Väčšina miest súťažila v dvoch oblastiach, najviac zúčastnených bolo v oblasti „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra". Najmenej miest súťažilo v oblasti „Adaptácia na zmeny klímy".

Výsledky súťaže boli vyhlásené 28.11.2017 v Žiline v rámci VIII. ročníka medzinárodnej konferencie „Životné prostredie miest" s podtitulom Silné mesto pre lepší život.
Hlavnú cenu súťaže a právo používať titul Enviromesto 2017 získalo mesto TRNAVA, ktorá titul získala vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a dôslednému uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a menežmente krajiny.

     Okrem hlavnej ceny udelili členovia odbornej komisie ocenenia aj v ďalších troch súťažných oblastiach.
V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra ocenili činnosť mesta NITRA za dlhodobé koncepčné a komplexné riešenie verejnej zelene v priestoroch mesta a revitalizáciu degradovaných plôch, oživenie prirodzených vodných plôch v aktívnej spolupráci s obyvateľmi mesta, s univerzitami a so záujmovými združeniami.

     V oblasti Mestská mobilita získalo ocenenie mesto MALACKY. Odbornú komisiu presvedčilo aktívnym prístupom k riešeniu problematiky mobility v meste, so zapojením obyvateľov a partnerov, rozvojom a podporou cyklistickej dopravy, strategickými riešeniami a najmä zavedením mestskej hromadnej dopravy.

     V oblasti Adaptácia na zmenu klímy zvíťazilo mesto ZVOLEN za proaktívny prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom prostredí.

     Pri preberaní ocenení sa zástupcovia miest vzácne zhodli na prekvapivom konštatovaní, že pri zavádzaní nových prístupov k životnému prostrediu nie sú najväčším problémom peniaze, ale (ne)myslenie ľudí.

Vytlačiť