ENVIROMESTO 2021

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje, že prihlasovanie do národnej súťaže slovenských miest ENVIROMESTO 2021 sa predlžuje  do konca júla. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je práve teraz najvhodnejší čas ukázať, ako Vaše mesto dokáže bojovať s klimatickými zmenami, aké kroky podnikáte k zlepšeniu stavu mestského životného prostredia či ovzdušia. Ak ste sa ešte neprihlásili, máte šancu tak urobiť v predĺženej lehote.

Súťaží sa v 4 kategóriách: prechod na zelené hospodárstvo; ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra; ochrana ovzdušia; adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia

1. júna 2021 vyhlasujú tretí ročník súťaže

ENVIROMESTO  2021.

 

Moderné mestá sú iniciátormi obnovy životného prostredia a tvorcami jeho vysokej kvality. Súťaž má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Súťaž je vyhlasovaná na podporu mestskej samosprávy, zvýšenie povedomia verejnosti a posilnenie zapojenia miestnych obyvateľov, podnikateľov, združení a organizácií do tvorby a ochrany životného prostredia. Prínosom súťaže je vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, nie len riešenia zelenej infraštruktúry, ale aj širokospektrálnych environmentálnych problémov a prejavov zmeny klímy, ktoré sú výrazne citeľné v mestách.

Partnermi súťaže sú: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o.z. Košice. Prostredníctvom súťaže majú mestá možnosť verejne prezentovať svoje environmentálne úspechy a inšpirovať ostatné mestá.

Súťaž v roku 2021  je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

A.       Prechod na zelené hospodárstvo

V tejto oblasti mesto prezentuje uplatňovanie zeleného aspektu v procesoch verejného obstarávania s cieľom znížiť negatívny vplyv samosprávy na životné prostredie a aktivity mesta, ktoré sú prioritne zamerané na vytváranie podmienok, presadzovanie a rozvoj inovácií s uplatnením zeleného verejného obstarávania (GPP).

B.       Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

Mesto preukazuje mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny.

C.       Ochrana ovzdušia

Mesto prezentuje, ako strategicky plánuje, myslí a vytvára podmienky na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v meste vzhľadom na účinnosť, efektivitu a udržateľnosť realizovaných alebo prebiehajúcich aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste.

D.       Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Preukazuje sa schopnosť mesta vysporiadať sa s extrémnymi prejavmi počasia ako sú napríklad vlny horúčav alebo prívalové dažde zrealizovanými adaptačnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v mestskom prostredí.

Do súťaže ENVIROMESTO 2021 sa môže prihlásiť mesto (obec so štatútom mesta), ktoré preukáže príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré majú priaznivý dopad na zlepšenie životného prostredia mesta v uvedených oblastiach.

 V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v jednotlivých súťažných oblastiach. Enviromesto v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo, Enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny, Enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia, Enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Titul Enviromesto 2021 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.

Prijímanie prihlášok do súťaže je do 16. júla 2021 na adrese enviromesto@sazp.sk .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 5. októbra 2021 počas konferencie Životné prostredie miest a Environmentálna regionalizácia SR.

 

 Laureátom súťaže Enviromesto za rok 2021 sa stalo mesto Trenčín, ktoré sa prihlásilo do všetkých vyhlásených kategórii a obstálo v konkurencii ďalších prihlásených miest.

Celkové víťazstvo hodnotiaca komisia udelila Trenčínu za systematické, inovatívne a kreatívne environmentálne riešenia, ktoré na vysokej úrovni realizuje vo všetkých súťažných oblastiach.
Prvenstvom v oblasti Prechod na zelené hospodárstvo komisia ocenila Trenčín za to, že vďaka podrobnej analýze odpadov a smart riešeniam sú v meste Trenčín prijímané efektívne opatrenia, pozitívne bola hodnotená práca s verejnosťou a osvetová činnosť v téme odpadového hospodárstva na základných školách.
Tlačová správa Ministerstva životného prostredia

 

Trenčín Enviromesto 2021

zástupca mesta pri preberaní ocenenia Enviromesto 2021

Vytlačiť