ENVIROMESTO 2017

Cieľom prvého ročníka súťaže Enviromesto je zviditeľniť a oceniť mestá zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch a realizáciach. Vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a národným koordinátorom Slovenská agentúra životného prostredia.

  

Súťaž v roku 2017 je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

 

A.       Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra mesta

Hodnotí sa miera starostlivosti o mestské životné prostredie, tzn. ochrana, manažment a plánovanie mestsej krajiny s dôrazom na preukázanie environmentálnej, sociálnej, ekonomickej, kultúrnej a estetickej udržateľnosti. Posudzuje sa, ako projekty a realizácia pomáhajú pri zveľaďovaní a zlepšovaní krajiny a tvorbe nových zelených štruktúr. Posudzuje sa súlad strategickými a koncepčnými dokumentmi mesta.

B.       Mestská mobilita

Hodnotia sa aktivity, navrhované a realizované opatrenia, ktoré podporujú opatrenia udržateľnej mobility, zatraktívňujú a skvalitňujú pohyb peších, cyklistov a užívateľov verejnej dopravy. Hodnotené sú aj projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na podporu ekonomických prínosov inteligentnej a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, organizovanú spoločnosť.

C.       Adaptácia na zmeny klímy

Hodnotené sú realizované projekty a aktivity mesta na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy na obyvateľov. Hodnotí sa, ako vzájomná súvislosť a spolupôsobenie adaptačných opatrení v mestskej krajine prispieva k zmierneniu dôsledkov zmeny klímy na jej obyvateľov. 

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 28. novembra 2017 počas konferencie Životné prostredie miest.

 

 

Laureátom súťaže Enviromesto za rok 2017 sa stalo mesto Trnava.

Titul Enviromesto získala vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a dôslednému uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a menežmente krajiny.

Víťazom v oblasti A, ochrana prírody a krajiny sa stalo mesto Nitra.

Za dlhodobé koncepčné a komplexné riešene verejnej zelene v priestoroch mesta a revitalizáciu degradovaných plôch, oživenie prirodzených vodných plôch v aktívnej spolupráci s obyvateľmi mesta, s uviverzitami a so záujmovými združeniami.

Víťazom v oblasti B mestská mobilita sa stalo mesto Malacky.

Za aktívny prístup k riešeniu problematiky mobility v meste, so zapojením obyvateľov a partnerov, rozvojom a podporou cyklistickej dopravy, strategickými riešeniami a najmä zavedením mestskej hromadnej dopravy.

Víťazom v oblasti C, adaptácia na zmenu klímy sa stalo mesto Zvolen.

Za proaktívny prístup v oblasti adaptácie na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom prostredí.

 

Ocenené mestá Enviromesto 2017

ocenené mestá v rámci súťaže Enviromesto 2017

 

 

Vytlačiť