Hodnoteniu stavu a vývoja životného prostredia SR sa v rámci SAŽP venuje najmä Oddelenie analýz a hodnotenia ŽP, v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Realizuje sa prostredníctvom dvoch základných nástrojov:

  • Správy o ŽP - spracovávanie rôznych typov textových, resp. elektronických správ o ŽP
  • Indikátory ŽP - budovanie širokého skladu indikátorov ŽP vo forme indikátorových listov

 

V rámci hodnotenia životného prostredia SR v európskom a globálnom priestore sa SAŽP podieľa tiež na spracovaní podkladov za SR pre rôzne zahraničné inštitúcie (EEA, OECD, ...), spolupracuje s nimi na úrovni pracovných skupín a spracúva podklady a pripomienky k ich správam, či iným výstupom (napr. State of Environment Report, Singals a iné).

V poslednom období sa veľká pozornosť venuje hodnoteniu budúcich trendov vývoja a ich dopadom na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Tieto hodnotenia nadväzujú na správy o stave životného prostredia, pričom na základe minulých a súčasných trendov prognózujú ďalší vývoj.

Realizuje sa podľa nástroja:

Výhľadové štúdie v ŽP - spracovávanie rôznych typov textových, resp. elektronických výhľadových štúdií o ŽP

 

Kontaktné osoby:

Peter Kapusta Mgr.
špecialista - biota a ochrana prírody 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
peter.kapusta@sazp.sk
048 4374147
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Radoslav Považan RNDr., PhD.
špecialista na výhľadové informácie a scenáre 
Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť