Envirominimum pre pedagógov materských škôl

Envirominimum pre pedagógov materských škôl

Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, pripravuje aj tento rok pre pedagógov materských škôl program kontinuálneho vzdelávania s názvom Envirominimum.

Vzdelávanie sa uskutoční v mesiacoch marec - apríl 2019 v priestoroch SAŽP v Banskej Bystrici. Cieľom kontinuálneho vzdelávania je rozvíjanie odborných vedomostí, didaktických zručností a schopností učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy. Obsah vzdelávacieho programu je rozložený do piatich vzdelávacích dní, spolu 35 hodín. Jednotlivé dni prezentujú nosné témy programu a obsahovo ich začleňujú do štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, resp. do vzdelávacích oblastí Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Zdravie a pohyb.

 

Prílohy

    Vytlačiť